Informacje

 

1. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Hotelu, pokojach hotelowych oraz na stronie www.hotel.nysa.pl

2. W celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, z którą Hotel zawiera umowę, Gość poproszony zostanie o okazanie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.

3. Płatność za pobyt pobierana jest z góry. Jeżeli Gość wyrazi życzenie płatności przy wymeldowaniu, wówczas przy zawieraniu umowy Hotel dokonuje preautoryzacji karty kredytowej Gościa.

4. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od hotelu (np. wcześniejsze zakończenie pracy, choroba: Gościa hotelowego, członka jego rodziny, inne wypadki losowe dotyczące Gościa) zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Hotelu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

7. W razie niedojazdu tzw. „no-show” bez anulowania rezerwacji Hotel pobiera opłatę w wysokości 100 % wartości rezerwowanego pobytu.

Manager Hotelu może wyrazić zgodę na bezkosztowe anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

8. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
*  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
*  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu 
*  profesjonalną i uprzejmą obsługę 
*  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
*  w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8 a. W uzasadnionych przypadkach Hotel zastrzega sobie prawo sprawdzenia technicznego stanu pokoju nawet w przypadku umieszczenia zawieszki „Nie przeszkadzać”.

9. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
*  udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 
*  budzenie o wyznaczonej godzinie 
*  przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.

10. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami.

11. Śniadanie serwowane jest w restauracji hotelowej od poniedziałku do soboty w godz.7:00 – 10:00, a w niedzielę i święta w godz. 8:00-10:00. Prosimy, aby nie wynosić jedzenia poza restaurację. Goście hotelowi mogą skorzystać odpłatnie z usługi room service.

12. Na terenie restauracji hotelowej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i posiłków zakupionych poza naszym barem.

13. Zwierzęta nie są akceptowane. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt- obowiązuje dodatkowa opłata 80 zł za dobę.

14. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

15. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone przez Gościa szkody (również stwierdzone po jego wyjeździe), a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

Hotel obciąży Gościa: za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 300,00 PLN; za zniszczenie ręczników kwotą 200,00 PLN; za palenie tytoniu na terenie Hotelu kwotą 800,00 PLN; za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży oraz cenie naprawy lub zakupu zniszczonego przez Gościa wyposażenia.

17. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz /kartę pozostawić w recepcji. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.

18. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

19. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. W przypadku przebywania osób niezameldowanych w pokoju w godz. 22.00-7.00 Gość przy wymeldowaniu zostanie obciążony dodatkową opłatą 150 PLN za osobę za dobę.

20. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

21. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie hotelu, zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu zaprzestania działań zakłócających spokój, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu, bez prawa do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia. W przypadku odmowy Gościa, może on zostać usunięty z Hotelu.

22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia (np. świec), oraz urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego (np. grzałek, żelazek elektrycznych)

23. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w całym obiekcie, również w pokojach. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 800 PLN i interwencji straży pożarnej. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa.

24. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt, poprzez przekazanie ich zamówionemu przez Gościa kurierowi. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie uznaje się je za porzucone.

26. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości hotelowych i mienia.

27. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Hotelem.

28. Hotel Fryderyk znajduje się w miejskiej strefie płatnego parkowania. Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 - 18.00. W odległości ok. 50 m od hotelu znajduje się bezpłatny parking niestrzeżony. Aktualne informacje dot. parkingu znajdują się na stronie www.hotel.nysa.pl/pl . Hotel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za mandaty Gości otrzymane wskutek nieuiszczenia przez Gości opłaty parkingowej lub niepobrania biletów, uprawniających do bezpłatnego postoju.

29. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo dziękuję za Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich Gości Hotelu Fryderyk.

Właściciel Hotelu
Hotel i Restauracja FRYDERYK***  
ul. Chopina 12, 48-300 Nysa, tel. +48 77 421 04 26,  +48 731 917 171
hotel@fryderyk.nysa.pl

 


© 2017 Hotel Fryderyk. All Rights Reserved.